Voorwaarden

Betaling kan uitsluitend contant geschieden
Behandeling gaat alleen op afspraak
Het annuleren van de afspraak dient minimaal 24 uur tevoren te geschieden
Bij niet tijdig annuleren, wordt de behandeling in rekening gebracht


AGB 96011737
KvK 5768089
BTW NL001571919 B58Privacy policy


Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in:

 • -Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
   zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy
 • -Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
   minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • -Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
   van uw persoonsgegevens
 • -Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
   zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • -Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij
   dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • -Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,
   u hierop willen wijzen en deze respecteren

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemene zin,
vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen


Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door ons verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -Administratieve doeleinden
 • -Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • -Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -Naam
 • -Adres
 • -Postcode / woonplaats
 • -(Zakelijk) Telefoonnummer
 • -(Zakelijk) E-mailadres
 • -Geslacht

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen
in de financiƫle administratie voor maximaal 7 jaar.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken
indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we
geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook
verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming
is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,
zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • -Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • -We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • -We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens
    als daar aanleiding toe is
 • -Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
    bij fysieke of technische incidenten
 • -We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven
welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens
dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen
heeft neem dan contact met ons op!Disclaimer website foots-els.nl

Pedicurepraktijk Foots-els streeft naar een zo actueel mogelijke website.
Mocht ondanks onze inspanningen de informatie op de website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.
Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen en eventueel opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Pedicurepraktijk Foots-els aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op (externe) websites, waarnaar via hyperlinks verwezen wordt, staat.
Voor wat betreft de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke en actuele weergave ervan.
Fouten die daarbij onverhoopt ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, kunnen nooit een aanleiding vormen om een overeenkomst te veronderstellen of te claimen.